Abafáy-Deák Csillag – Kölüs Lajos

Börönd Ödön, Tengereczki Pál, Pinty és Ponty – jut elsőre eszünkbe Tamkó Sirató Károlyról, aki megújította a gyermeklírát. Kevésbé gondolunk arra, hogy az absztrakt geometrikus művészeti mozgalomban (MADI/Movimiento Artistico De Invencion/Újszerű Művészeti Mozgalom) is jelentős szerepet játszott, és hatása kimutatható mai költők, képzőművészek életművében, mint Petőcz András vagy Szombathy Bálint. Tamkó Sirató Károly számkinetikus versszerkezetei, villanyversei és síkversei egy kísérletező elméről árulkodnak. Az 1936-ban megjelent Dimenzionista Kiáltványt a kor legjelesebb művészei támogatták és írták alá: Arp, Calder, Delaunay, Duchamp, Kandinszkij, Moholy-Nagy, Picabia stb. – írta Keserü Katalin.

A Téridő című kiállítás (előzmény a tavalyi Hipertext) Tamkó Sirató Károly szellemében fogant, játékos, meseszerű és lírai, az új vizualitás nyelvezetét használva értelmezi a képverset, az idő illúzióját, a tér labirintusos, dimenziós természetét, láthatatlanságát. A Magyar Elektrográfiai Társaság (MET) tagjainak kiállítása főhajtás Tamkó Sirató Károly, az avantgárd művész előtt, aki képes volt manifesztumával kora művészeti élvonalába emelkedni, egy időre elkerülve a meg nem értés, a közömbösség és a mellőzés fojtogató légkörét. Tamkó Sirató Károly az új technológiai-tudományos vívmányok és friss filozófiai felismerések művészeti célú hasznosítását kezdeményezte, ezért nem véletlen, hogy hatott a MET művészeire.

Bálint Bertalan Kötődések (2017) című műve aranyló színével a fekete háttér mellett a számítógépes modult ábrázolja, az alaplapot, a nyomtatott áramköröket, a vezénylési mechanizmusokat. A mesterséges intelligencia jövőbeni helyzetének bemutatása, amely akár az emberi sajátosság – a gondolkodás – jegyeit is magában hordozhatja, azaz képes tanulni, alkalmazkodni, fejlődni. Gábor Enikő Textonomia című műve a képverset gondolja tovább, dimenzionálja, ellenpontozza. Láng Eszter Hommage a TSK I., II. műve is képvers, helyesebben sirató képvers. Az egyik alkotás a fekete-fehér színű betűket használja fel, míg a másik elmosódó, talán lángot idéző képi hátteret teremt a betűhalmazhoz, emlékezik, újrateremt (?), mintha zárójelbe tenné az elsiratást.

 

Bálint Bertalan: Kötődések, 2017

Ruzsa Dénes Idődilatációja a tér hullámzását mutatja meg, a szövet, a textus (Légy otthon testedben, agyadban és korodban) folytonos elmozdulásán keresztül. Nem jövünk mindenre rá, de nem mondhatunk le abbéli vágyunkról, hogy a világot , benne önmagunkat és másokat megértsük. Horkay István Hommage a Tamkó Sirató Károly (III.) című műve is képvers, de egyúttal egy futurista figurát is létrehoz, mintha mintázná az égi világba jutást, a kísérletet, a szellemi vágyat, hogy tiszták lehessünk. A gondolat nem lepárolható. Ifj. Ficzek Ferenc mix 06-10c elnevezésű munkája az ősrobbanást is sejteti, de a rügyfakadást, a természet változásának törvényét is. Kirakós játék lenne a világ? Eddig nem megfelelően raktuk össze az elemeket? Kísérleteznünk kell tovább? Csízy László Táncritmus című alkotása a mágikus kört többszörözi. Gravitációs hullámokként is értelmezhetők a koncentrikus körök véget nem érő hullámzásukkal, mozgásukkal. Barti Magdolna Áramlás című műve a tükröződés és a hullámzás természetét vizsgálja, magát a természeti jelenséget, ahogy esőben a víztükör körkörös hullámokat vesz fel az esőcseppek nyomán. A párhuzamos és a keresztirányú mozgás a tér illúzióját, a mélységet is létrehozza. HAász Ágnes Vízhegedű 8 leütéssel (2018) című munkája a keresztformát használja fel, a fogazott bástyafalak vízben mozdulnak el, Atlantisz mítoszát is felidézve. Itt is az áramlás iránya, sejtelme ébreszti fel a látogatóban a ki nem mondott, ki nem mondható érzések világát. Oktáv. Álomszerű, és valóságos, mint a kínai Nagyfal.

Szombathy Bálint Tamkó Sirató Károly című műve nem tesz mást, mint hengerré formázza a költő sírkövét, egyúttal a tisztelgő arcát a költő fényképével takarja el, eljátszva, hogy a költő él, tovább él valaki másban. A halott nem halott, az élő nem élő. Herczeg László szintén Tamkó Sirató Károly című alkotása egy pláza belső terét ábrázolja, minden mozgásban van, és minden színes. Miközben a képi tér telített, mégis az üresség érzete fog el bennünket, mintha egy labirintusban, egyfajta körforgásban, átváltozásban lennénk. Senki sem temeti a világot. Még Ország László sem (Világot I., III), akinek műve az égő gyufa lángját idézi fel, a kitakart felület a megtestesült hiány, beleszólás a történetbe, hogy jelen vagyunk, akár szálkaként is, tüskeként is. Világot temető hervadás. Zsubori Ervin iker képverse és spirálja szellemesen újrabetűzi a “magán” és a “mással” fogalmait (Magánhangzó analízis, Mássalhangzó analízis).

HAász Ágnes: Vízhegedű 8 leütéssel

A szemléleti mód, a képi struktúraépítés változását figyelhetjük meg, ahogy a jelenségek többfázisú mozgása, elmozdulása, változása megjelenik, a vonal síkba fut, a sík térbe hajlik. Mozgás és tér dinamikáját érzékeljük, az együtt-történést, az időbeli elválaszthatatlanságot, a dimenziók párhuzamosságát és függetlenségét. Átlépéseket látunk egyik dimenzióból egy másikba, képi-formai paradoxonokkal. Az anarchia csak látszólagos, mert rendszert alkotnak a képi elemek, ezáltal a művészek egy sajátos valóság létrehozására tesznek kísérletet.

Kiállítók: Barti Magdolna, Bálint Bertalan, Ficzek Ferenc ifj., Gábor Enikő, Gyenes Zsolt, HAász Ágnes, Horkay István, Láng Eszter, Ország László, Pál Csaba, Petőcz András, Rőczei György, Ruzsa Dénes, Spitzer Fruzsina, Szombathy Bálint, Zsubori Ervin

 

Téridő – Hommage á Tamkó Sirató Károly

2018. 2. 6. – 2018. 2. 22.

MET Galéria