ÚJ MŰVÉSZET – „Kíváncsiak vagyunk a véleményére!” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Kíváncsiak vagyunk a véleményére! elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója a Új Művészet Alapítvány (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 49.) (”Szervező”)

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  1. 1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító      igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabály 2. pontjában írt időtartama alatt

   1.1.1 kitölti az Új Művészet Magazin 2019. áprilisi számában mellékletként megtalálható válaszborítékon olvasható kérdőívet, és visszaküldi/postán feladja a válaszokat a válaszborítékon legkésőbb 2019. május 15-ig az Új Művészet Magazin által megadott címre:
   (a továbbiakban együtt: ”Kitöltés”), és1.1.2 a Játékban való részvételével, illetve az Kitöltéssel egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

   (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

  1. 2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt csak egy Pályázat beküldésére jogosult, azaz egy kérdőívet tölthet ki és küldhet vissza. A Szervező az első Kitöltést rögzíti, a további Kitöltéseket a Játék során nem veszi figyelembe.
  1. 3 Egy Kitöltést a szervező akkor tekinti érvényesnek, ha az a Játék határidejéig, azaz 2019. május 15-ig postázásra kerül.
  1. 4 A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
  1. 5 A Játékosok a Kitöltés során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
  1. 6 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.
  1. 7 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
  1. 8 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.
  1. 9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  1. 10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Pályázattal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. április 9. napjától 2019. május 15. napjáig tart.

A kitöltött kérdőívek visszaküldésének határideje: 2019. május 15. 23 óra 59 perc. A Játékos, aki a megadott határidőig nem adja postára az ÚJ Művészet Magazin áprilisi számában található kérdőívet, nem lehet jogosult a nyereményre.

3. A JÁTÉK MENETE

3.1 Új Művészet Magazin áprilisi számában található kérdőív kitöltése

              3.1.1 Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt kitölti az Új Művészet Magazin 2019. áprilisi számában mellékletként megtalálható válaszborítékon                    olvasható kérdőívet, és visszaküldi/postán feladja a válaszokat a válaszborítékon legkésőbb 2019. május 15-ig az Új Művészet Magazin által                            megadott címre, részt vehet a 4.1 pontban meghatározott nyeremények sorsolásán.

     3.2 Sorsolás

          3.2.1 Szervező a 4.1. pontban meghatározott nyereményeket 2019. május 22-én, 14 órakor sorsolja ki közjegyző jelenlétében.
          3.2.2 Az 4.1.1. pontban meghatározott nyereményeket a Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül –            2019. május 22. napján 14:00 órakor – a Szervező székhelyén – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással –                  sorsolja ki. Szervező a sorsolás alkalmával 3 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol minden nyeremény esetében. A tartaléknyertesek akkor válnak            jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb                    okból kizárásra kerül.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK  ÁTADÁSA

     4.1 Tárgynyeremények

        4.1.1 A játék során megnyerhető nyeremény:

 • 3 db Új Művészet Magazin éves előfizetés, amely azok között lesz kisorsolva, akik a Promóciós időszakban kitöltötték és visszaküldték az Új Művészet Magazin 2019. áprilisi lapszámában mellékletként megtalálható kérdőívet. Az 1 éves előfizetés kezdetét a nyertes Játékos határozhatja meg, miután a sorsolást követően a Szervező felvette vele a kapcsolatot.

        4.1.2 Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, a Szervező tartaléknyertest            sorsol ki.

         4.1.3 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt az 4.1.1. pontban meghatározott Tárgynyeremények közül összesen legfeljebb 1 db egyéves             Új Művészet Magazin előfizetésre lehet jogosult.

(Tárgynyeremények a továbbiakban: „Nyeremény”)

        4.2 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók

        4.3 A Szervező a Tárgynyeremények nyerteseit legkésőbb a Sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti az Kitöltés során megadott e-mail címen          (”Értesítés”). A nyertes Játékos az e-mailben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést,              ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a Kitöltés          során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az                  értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a                         Tárgynyereményt átadni.

        4.4 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a                        Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen            szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

6.1 A résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik az info@ujmuveszet.hu e-mail címre is.

 7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

       7.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

            7.1.1 a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

            7.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Szervező Facebook oldalán feltüntesse);

            7.1.3 Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

            7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője és feldolgozója a Szervező Új Művészet Alapítvány, mint adatkezelő és adatfeldolgozó.

          7.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget            biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1046                  Budapest, Nagymező utca 49. címen vagy az info@ujmuveszet.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni                    tiltakozás joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok                      korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve                    jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz                          fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

          Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,            valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az                      Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos                              jogszabályokkal.

           7.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 7.1.3. pontban említett módokon,                 amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 1046                             Budapest, Nagymező utca 49. címen vagy az info@ujmuveszet.hu e-mail címen.

           7.4 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy                      ajándék átadása előtt kérelmezi.


8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

        8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat                            feltüntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

         8.2 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos                                           részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását,           illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást                           tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a               játékból.

        8.3 A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.ujmuveszet.hu domainről, illetve a              webkiszolgálón keresztül lehetséges.

        8.4 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a                  jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő            tájékoztatása mellett.

Budapest, 2019. április 9.

                                                                                Új Művészet Alapítvány

                                                                                              Szervező